Početak Proizvodi Anketa +  
 

Želite znati više o navikama, željama i potrebama Vaših kupaca ili klijenata? Anketa+ Vam omogućuje jednostavnu i efikasnu analizu Vaših anketnih podataka. Uz uslugu kreiranja anketa, brzog skeniranja ispunjenih anketa te distribucije baza podataka sa tako dobivenim odgovorima pružamo Vam jednistveni proizvod na tržištu.

Anketa + je proizvod koji se bazira na našem alatu za generiranje upita i kreiranje izvještaja. Alat je namijenjen korisnicima kojima su potrebni razni izvještaji iz baze podataka a koji nisu (i ne trebaju biti) stručnjaci za kreiranje SQL upita.

Anketa + se sastoji od administrativnog i korisničkog modula.
Administrativnim modulom se kreira struktura pitanja kao i pridruženih odgovora. Tako definirana struktura pitanja i odgovora omogućuje kreiranje baze podataka, automatsko preuzimaje vrijednosti skeniranih anketnih odgovora, itd.

Korisničkim modulom se koriste krajnji korisnici- oni koji žele dobiti razne vrste analiza na prikupljenim anketama / odgovorima. Jednostavnost korištenja se očituje i u lakoći kreiranja filtera, određivanju ciljnih skupina te selektiranju podataka koje želite prikazati u izvještajima.

Korisnički modul

Osnove korištenja

Anketa + omogućuje jednostavno kreiranje izvještaja i upita.

Prikaz pitanja / odgovora Selektiranje odgovora
Pridruživanje stupcima/ redcima Više jezičnost

 

Kreiranje filtera / ciljnih skupina

Jednostavnost određivanja ciljnih skupina koje želite analizirati.

Kreiranje filtera Korištenje I, ILI i NE u filterima
Snimanje filtera    

 

Prikaz izvještaja

Kreirajte različite vrste grafičkih prikaza sa Anketom +.

Odabir vrste prikaza Jednostavan prikaz
Presječan prikaz Snimanje u formatima: Word, Excell, PDF, rtf.

 

Administrativni modul

Služi za kreiranje i održavanje anketa, kreiranje te punjenje baza podatka odgovorima iz skeniranih anketnih listića.

Šifrarnici pitanja i odgovora Veza pitanja i odgovora
Kreiranje anketne baze Anketni listići
Skeniranje / distribucija podataka
 
Usluga kreiranja i skeniranja anketa  

 

 
 

2005 Trikord d.o.o.